Adatvédelmi ÉS ADATKEZELÉSI tájékoztató

(utolsó módosítás: 2021.12.20.)

Zöldek, a Normális Emberek Pártja

A Zöldek, a Normális Emberek Pártja (székhely: 2628 Szob, Szent Imre utca 15.; adószám: 18906437-1-13) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Párt”) ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, azon regisztrálókat, (a továbbiakban: „Érintett”, „Felhasználó”, „Ön”, vagy „Látogató”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A https://zoldallam.hu/ domain néven elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) az Adatkezelő saját honlapjának minősül.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Az Adatkezelő a Tájékoztató hatályos változatát az internetes Honlapján teszi közzé. A tájékoztató módosításai a közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli, és a jogi és technikai területeken bekövetkező változások esetén elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Kérjük, hogy a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával egyidejűleg adja meg.

I.       FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„felhasználó”: a Honlap látogatója; illetve az a személy, aki regisztrál, felvételi űrlapot tölt ki és felhasználói fiókkal rendelkezik;

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

II.      AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Zöldek, a Normális Emberek Pártja

Székhely és levelezési cím: 2628 Szob, Szent Imre utca 15.

Adószáma: 18906437-1-13

Email: [email protected]

Honlap: https://zoldallam.hu/

Adatvédelmi tisztviselő:

Medveczki Zoltán

Levelezési cím: 2628 Szob, Szent Imre utca 15.

Telefon: 06 20 940 2699

Email: [email protected]

III.    AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

A Honlapon csak 18. életévét betöltött személy számára engedélyezett a használat és a Felhasználó felel azért, hogy tevékenysége megfelel a jelen Tájékoztató előírásainak. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszűrje a 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓ

A kezelt személyes adatok köre: Felhasználó neve, születési neve, lakóhelyének címe, tartózkodási helyének címe, e-mail címe, telefonszáma, születési dátuma, születési helye, anyja neve, személyi igazolvány száma, személyi azonosító száma, jelenlegi foglalkozása, végzettségei-képzettségei.

Az adatkezelés céljai: párt tag felvételi eljárás lebonyolítása, aktivista felvételi eljárás lebonyolítása, párt projektben résztvevő felvételi eljárás lebonyolítása, szavazatszámláló felvételi eljárás lebonyolítása, párt tag adatbázis kezelése, aktivista adatbázis kezelése, párt projekt résztvevő adatbázis kezelése, szavazatszámláló adatbázis kezelése, támogatók nyilvántartása, hírlevelek küldése, rendezvények szervezése, emailes és telefonos kapcsolattartás a választási kampányhoz kapcsolódóan, emailes és telefonos kapcsolattartás a párt projektekhez kapcsolódóan, helyi (megyei) közösségek szervezése, helyi (megyei) közösségek tagjainak egymással való kapcsolattartása.

Az adatkezelés a párt tagság jóváhagyásához és fenntartásához feltétlenül szükséges. A jelentkezők kötelesek a személyes adataikat megadni, hogy a felvételi kérelmüket a Párt jóváhagyhassa. A szükséges adatszolgáltatás elmaradása a felvételi kérelem elutasításával jár.

A párt tagsági nyilvántartásban kezelt adatok tekintetében az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak teljesítéséhez is szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Felhasználók köre: a Honlapon regisztráló Felhasználók (vagyis az online jelentkezési űrlapot kitöltők), és a papír alapú jelentkezési űrlapot kitöltők (személyesen vagy postai úton eljuttatva a Pártnak).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Felhasználó törlési kérelme, a Felhasználó adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása, a párt tagság megszűnésének dátuma, vagy elutasított jelentkezési kérelem esetén a felvételi eljárás lezárulása.

FELHASZNÁLÓVAL TÖRTÉNŐ LEVELEZÉS

Amennyiben honlapunk igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

IV.    AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a jelentkezések rögzítése, az értesítések kezelése, a marketing tevékenység körében az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adószám: 14571332-2-42

Web: https://tarhely.eu/

3. A kezelt adatok köre: az Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Honlapon regisztrált valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: a Honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználónak az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Adatbázis-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: adatbázis-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Coda Project, Inc.

Székhely: 444 Castro St, Suite 1200, Mountain View, CA 94041.

Web: www.coda.io

3. A kezelt adatok köre: az Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Honlapon regisztrált valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: a Honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználónak az Adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

V.     AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail cím kizárólagosan az ő tulajdonában áll. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VI.    A FELHASZNÁLÓ JOGAI

1. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

8. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Az Adatkezelőnél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

9. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

10. Tájékoztatás kérése

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:

– postai úton, fentebb az elérhetőségeknél megadott postai címen,

– e-mail útján, fentebb az elérhetőségeknél megadott email címen.

Intézkedési határidő:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a Felhasználóval a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatást ad arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a lent meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

VII.   A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – világosan és közérthetően – tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó(k) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő a Felhasználó részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Megjegyzendő, hogy az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi módon:

  • postai úton, fentebb az elérhetőségeknél megadott postai címen,
  • e-mail útján, fentebb az elérhetőségeknél megadott email címen.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: www.naih.hu

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

IX.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).