COVID, háttérhatalom

Maszkviselés, korlátozások és a rendkívüli jogrend elleni harc stratégiája Magyarországon a 2021-es évben

A 2020-as évben a világ legtöbb országában azonos protokoll szerint jártak el a kormányok és az általuk irányított egészségügyi és rendvédelmi szervezetek a koronavírus jelenség megítélésében. Ezzel az egyforma –szinte kísértetiesen azonos cselekvési mechanizmussal ami szinte 100%-osan kizárja azt a cselekvési sokszínűséget, amelyet egy valódi járvány esetén az emberiség kényszertől vezetve felvonultatna arra a rendkívül egyszerű következtetésre ad logikus magyarázatot , hogy az egyes országok kormányai egy őket irányító hatalom parancsára cselekednek egy szűkre szabott és behatárolt előírás szerint, mely teljes mértékben nélkülözi az adott ország kultúrájára és benne a technikai civilizáció fejlettségére jellemző sajátosságokat és a sajátosságokból fakadó eltéréseket. Tehát egyértelműen megállapítható, hogy az a hatalom, amely az összes azonos protokollal eljáró országot irányítja – abszolút fölénye tudatában nem érdekli az a veszély, hogy ezzel a mindenütt általánosan megkövetelt protokollal egyúttal leleplezi önmagát és mesterkedéseit, valamint saját maga szolgáltat bizonyítékot létezésére minden önálló gondolkodásra képes ember számára. 

Tehát ettől kezdve a háttérhatalom léte nem csupán egy összeesküvés elmélet, hanem egy bizonyíték a média által nem befolyásolt egyének számára. 

Az egyéni szabadságjogokat sértő és a gazdaságot bedöntő korlátozások jogosan vetítik elő egy olyan totális diktatúrarémképét, melyben az egyén és a gazdaság egy feláldozható porszem a történelmi sakkjátszmában. 

2020-ban a megvezetett emberek viszonylag kis része állt bele a maszkhordás és a korlátozó intézkedések elleni harcba. Szelíden és tervszerűtlenül először abból a téves stratégiából indultak ki, hogy a covid-ügy egy szakmai kérdés és a kormány valamint a hozzá tartozó egészségügyi és rendvédelmi szervezetek szakmai vitát fognak folytatni velük és e szakmai vitákkal majd sikerülni fog észérvek alapján rábírni ezeket arra, hogy a korlátozások és a maszkhordás mérséklődjenek. E stratégia mely mentén orvosok, gyógyszerészek igyekeztek szakértelmükkel nyomást gyakorolni teljesen sikertelenül a kormány rendvédelmi és egészségügyi szervezetére bebizonyította, hogy a covid-ügy nem szakmai kérdés és minden szakmai kérdésekkel operáló egyéni és csoport csupán annyit ér el ezzel, hogy lefoglalja magát és leköti a kapacitását az eredmény leghalványabb lehetősége nélkül.

2020-ban főleg annak második félévében több országban is a maszkhordást és a korlátozásokat ellenzők felismerve a szakmaiságra épülő stratégia és tarthatatlanságát jogi útra terelték a covid-üggyel kapcsolatos ellenvéleményüket. Néhány esetben születtek olyan látszat eredmények, amelyek részigazságokban helyt adtak a maszk és korlátozás ellenes jogászoknak, ugyanakkor abban az országban, ahol ez a látszat győzelemmel lefolytatott csatározás megtörtént valójában a maszkhordási kényszerrel és a korlátozásokkal kapcsolatban semmilyen lényeges feloldás nem történt. Tehát aki értelmes, annak nyilvánvalóvá vált a maszkhordás és a korlátozások, valamint a vakcinával történő beoltások nemcsak hogy nem szakmai kérdések, hanem a jogi kérdések kategóriába sem tartoznak. A maszkhordás, a korlátozások és a különleges jogrend, tehát nem szakmai vagy jogi kérdés , hanem egyértelműen hatalmi kérdés. Hatalmi kérdés a világtörténelem idején sosem tudtak szakmai vagy jogi úton rendezni, ezt békés úton gazdasági, politikai, úton lehetett csak megoldani, ha ezek egyike sem vezetett eredményre, akkor pedig katonai kérdéssé vált.

Magyarország politikai vezetése 2020-ban fáziskéséssel utánozta Nyugat-Európát. Mind a maszkviseléssel és a korlátozásokkal kapcsolatban, mind pedig az azok ellen lévő lakossági megnyilvánulások (szakmai és jogi úton történő megoldáskeresés) területén is. 2021-ben is a maszk és korlátozás ellenes egyének és csoportok eléggé beszűkült látókörűen és naivan szakmai és jogi úton kívánják enyhíteni a maszkolást és a korlátozásokat. Ez körülbelül a középkor tanulatlan és iskolázatlan parasztfelkelőinek a tudati szintjéhez hasonló, akik azt gondolták, hogy a rossz uraik holnaptól jó urak lesznek, ma pedig azt hiszik a parancsra engedelmeskedő egészségügyi szervezetek majd meggyőzhetőek lesznek szakmailag az ugyancsak parancsnak engedelmeskedő rendvédelmi szervezetek a jogszerűség miatt átállnak hozzájuk és az ugyancsak parancsnak engedelmeskedő igazságtalan bíróság igazságos ítéletekkel fogja észre vetetni magát. 

A maszkhordás és a korlátozás ellenes egyének és csoportok jó indulatú emberek – a jó indulatú emberre mivel magából indul ki, az jellemző, hogy rendkívül naiv, mivel Ő nem rossz és személyisége távol ál a rossztól, így abban a vélelemben van, mások sem rosszak, sem a bíróság tagjai, sem a rendvédelem, sem az egészségügy, sem a kormány, sem a kormányt irányító háttérhatalom. Bölcsességük hiánya tehát naivitásból fakad, nem a valóságból, hanem egy elképzelt viszonyokból indulnak ki, melynek objektivitása a nullával egyen értékű. Ezek az egyének és szervezetek egyelőre nem akarják azt tudomásul venni, hogy a hatalmi kérdés szelíd módon csak politikai eszközökkel oldható meg, szakmai és jogi eszközökkel egyáltalán nem. Némelyik annyira patológikusan gyenge elméjű közöttük, hogy politika mentességet és politikai semlegességet prédikál. Erre kapva kapnak azok a civilek, akik ugyanolyan ostobák, mint a politikamentességet és politika semlegességet hirdetők. 

Akik szellemileg felébredtek tökéletesen tisztában vannak vele és tudják, hogy a covid-ügy kapcsán jelenleg egy háború folyik a Földön alattomban és hadüzenet nélkül. Egy háborúban aki politikailag semleges a legnagyobb rizikót vállalja be, mégpedig az, hogy adott esetben mindkét hadviselő fél az ellenfelének tekinti. 

Igaza van-e annak a politikai szervezetnek, amelyik ellenségének tekinti azokat a maszk és korlátozás ellenes csoportosulásokat, melyek a hatalmi politikai kérdést, szakmai és jogi kérdésként kezelik? Válasz: valamennyire igen. Hiszen ostoba stratégiájukkal egy hiábavaló eredményt sosem hozó színjáték szükségszerűségéről győzik meg a lakosságot. Hangadóik között nemcsak politikai analfabéták és stratégiához nem értő együgyűek vannak, hanem minden bizonyára a háttérhatalom által irányított aktuális kormány vagy e kormány által vezetett rendvédelem ügynökei is. Azon maszk és korlátozás ellenes egyének és csoportvezetők közül amelyiket legjobban sztárol az ugyancsak háttérhatalom által irányított sajtó holtbiztos ügynök, melynek az a feladata, hogy élére álljon azoknak akiket megszüntetni ugyan nem tud de ugyanakkor olyan irányba terelheti őket, mellyel nem tudnak ártani a maszkviselésnek és a korlátozásoknak. A hatalmi harc az egy logikus játék. A logikában érzelgősségnek és érzelemnek nincs helye. Az értelem racionalizált világa azt mondja, erkölcsiséged sose akadályozzon meg valamely helyes és célravezető cselekedet végrehajtásában. Ez hatalmi harcban nem lehet szemet hunyni a beépített ügynökök ténykedése felett és nem célszerű ezeket az ügynököket vezetőnek tekinteni,akik osszák az észt a többiek számára mit tegyenek, mert azzal hogy meghatározzák, hogy mit tegyenek az megfossza az erre zanzásított agyú személyt attól hogy felismerje mit kellene valójában tennie. A covid-ügyből szakmai és jogi kérdést kreáló személy a háttérhatalom számára fontosabb mint az oltásért sorban álló, mivel a vakcináért sorban álló csak az alapból hülyéket készteti a háttérhatalom által tetsző cselekedetre ugyanakkor a szakmai és jogi úton megoldást erőltető naivista a felébredt emberek jelentős részét képes eltéríteni az egyedüli megoldástól egy maszk és korlátozás ellenes politikai párt megerősödésétől, mely politikai úton szüntetné meg azt a hatalmi kérdést,  mely a maszkviselést és korlátozásokat elindította és életben tartja. Tehát a szakmai és jogi utat erőltetők nem ások mint az erők felesleges és értelmetlen elherdálói a hatalom megszerzéséhez szükséges tömegek elaprózói és késleltetői, a háttérhatalom legbiztosabb támaszai. 

Idióta hadviselésnek azokat a megnyilvánulásokat szokták nevezni, mely látszólag az együgyű ember számára az ellenség megfékezésére irányul valójában ténykedésük és létezésük valójában az ellenfelet erősíti azzal, hogy elfecsérli és szétaprózza a láncreakció beindításához szükséges tömeget. Ilyen társaságok vannak még bőven a szakmai és jogi úton botorkálókon kívül, melyeket összefoglaló néven gittegyleteseknek lehet nevezni. Ezek annyiból okosabbak, mint a szakmai és jogi úton botorkálók, hogy rájöttek arra a hatalmi kérdés csak politikai úton rendezhető, de eléggé elmebeteg módon mozgalmi csoportosulások laza és fegyelem nélküli szövedékében tenyésznek vezetőik soraiban sok az elmebeteg és a háttérhatalmi ügynök (némelyik olyan ügyes, hogy nem lehet róla megállapítani elmebeteg ügynökről vagy ügynök elmebetegről van szó). Egy dolog viszont közös bennük és tudatilag sokkolt tagjaikban, minden pártot és a párt struktúrát is ördögtől valónak kiáltják ki, beleértve még a Zöldeket is. Szemellenzőjük arra a primitív csigaszerű iránylátásra készteti őket, hogy a háttérhatalmat pártok testesítik meg és innentől kezdve minden párt rossz, még azok is akik háttérhatalom ellenesek és azok is amelyek a háttérhatalmi pártok ellen harcolnak. 

Hogy melyik butább a szakmai és jogi utat erőltető vagy a gittegyletes? –Nehéz kérdés. A szakmai és jogi utat erőltető ugyan letesz valamit az asztalra, míg a gittegyletes csak hőbörögve és tiltakozva tüntet. Ám az az asztal, amire a szakmai és jogi utat erőltető kipakol nem az, ahol figyelembe vennék érveiket, hanem az az asztal ahol hatalmi szóval lesöprik az egészet. Egy a lényeg: sem a szakmai és jogi utasok se pedig a gittegyletesek nem állnak az értelem azon magas fokán, hogy támogassanak egy hatalomváltást célul kitűző pártot. Pedig csakis a hatalomváltás oldhatja meg a maszkkérdést, a korlátozó intézkedéseket és a vakcina propagandát úgy, hogy végérvényesen pontot tesz a végére. 

A gittegyletesek azért is alacsony tudati szinttel megáldott személyek, mert nagy részük jobb vagy bal oldali gondolkodású, sok közöttük az anarchista. Ezek világnézetüknek megfelelően távol állnak az ökologikus gondolkodásmódtól, márpedig egy járványt csak az képes felfogni a maga valóságában, aki az embernek, mint élő organizmusnak biológiai lényből fakadó ökológiájával tisztában van. Az ökologikus gondolkodás egyenlő a zöld gondolkodással, amely egyféle szervezeti struktúrában a Zöldekben, mint pártban képes megtestesülni, más politikai formációkban nem igazán. 

Mivel egy nemzetközi szintű összeesküvésről, nevezhetjük nyugodtan harmadik világháborúnak is, van szó csakis és kizárólag egy erős állam létrejötte és kiválása kecsegtet egyedül a megoldás lehetőségével, hogy a maszkolásnak, a korlátozásoknak, a vakcinázásnak , tehát az egész háttérhatalom által gerjesztett covid őrületnek véget vessen. Erős állam létrejöttéhez nem szaktudósok, nem jogászok, nem is mozgalmak, hanem az előbb felsoroltakat is tömörítő erős párt szükséges, mely képes hosszú távon a tartamos önellátásra, ha a többi háttérhatalmi állam embargó alá veszi és a kereskedelmét bojkottálja. Tartamos önellátásra csak egy zöld álam képes, melynek uralkodó politikai ereje a Zöld Párt. A jobb és baloldali irányítású fogyasztói társadalmak rendkívül sebezhetőek, hiszen anyag, energia és munkaerő tekintetében nem képesek a tartamos önellátásra. A fogyasztói társadalom nem önellátásra, hanem a minél nagyobb fogyasztásra rendezkedik be, így válik kiszolgáltatottá. Ha egy fogyasztói társadalom mely jobb vagy baloldali vezetésű teljes mértékben felrúgná a háttérhatalom covid hisztériáját, akkor a háttéruralmi többi állam rövidesen megfojtaná. Ezek annyira logikus lépések, amelyeket csak az a személy nem lát, amelyik elutasítja a valóságot. Így jutottam el mondanivalóm végére: ma 2021-ben Magyarországon, aki nem akar maszkolni, elutasítja a korlátozásokat és ellene van a vakcina stratégiának, az a személy egyetlen értelmes dolgot tehet a Zöldeket, a normális emberek pártját támogatja minden erejével, fegyelmezett módon. A győzelemnek ugyanis alapvető feltétele a fegyelem. A gittegyletek tagjai azért örökké vesztesek, mert képtelenek egy pártszerű fegyelemre. Csakis egy Zöld irányítás alatti összefogás teremti meg az esélyét annak, hogy a hatalom megragadásával kicsavarjuk azoknak az erőknek a kezéből a gyeplőt, amelyek a lakosságot a biológiai leépülés és a teljes megsemmisülés útjára vezetik.